სრული ბუღალტრული მომსახურება

სრული ბუღალტრული მომსახურება
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

კავშირი საბუღალტრო აღრიცხვის სტანდარტებსა და საერთაშორისო სტანდარტებს შორის იმდენად მაღალია, რომ აუდიტორი იმავდროულად პროფესიონალი ბუღალტერიც უნდა იყოს, რაც საშუალებას აძლევს მათ წარმატებით იშრომონ არა მხოლოდ აუდიტის სრულყოფის, არამედ საბუღალტრო აღრიცხვის სფეროშიც. მეტწილად ეს განპირობებულია იმით, რომ რიგი ასპექტების გათვალისწინებით მათ წაყენებული აქვთ ერთნაირი მოთხოვნები.

მაგალითად, როგორც აუდიტორებისთვის, ასევე ბუღალტრებისთვის ერთ-ერთი ძირითადი მოთხოვნა ინფორმაციის ხარისხის მიმართ არის მისი გამოყენება მომხმარებელთა სხვადასხვა ჯგუფების მიერ გადაწყვეტილების მისაღებად, რისთვისაც ინფორმაციას უნდა ჰქონდეს გარკვეული მახასიათებლები, რომლებსაც მიეკუთვნება აღქმადობა, საიმედოობა, მართებულობა (შინაარსი, არსებითობა და დროულობა), უტყუარობა (სიმართლე, ეკონომიკური შინაარსის ინფორმაციის სიჭარბე იურიდიულთან შედარებით, ნეიტრალობა და წინდახედულობა).

ჩვენ გთავაზობთ მაღალ პროფესიონალურ დონეზე წარმოებულ საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამის ბუღალტერულ აღრიცხვას, პროგრამული უზრუნველყოფით.